Dr hab. inż. Andrzej Koleżyński jest wykładowcą w Katedrze Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Swoje filozoficzne zainteresowania rozwija współpracując z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie.

Artykuły

13.10.2015
Kurs "Wiązania chemiczne w ciele stałym" przygotowany został przez dr hab. Andrzeja Koleżyńskiego (AGH).
27.12.2014
Wpływ naukowego obrazu świata na rozwój duchowy człowieka w myśli Erwina Schrödingera
15.11.2011
Problem relacji umysł-ciało fascynował ludzi przynajmniej od czasów antycznych. Pomimo wysiłków wielu pokoleń filozofów, teologów i przyrodników zagadnienia tego nie udało się do dnia...